angyalszivalapitvany.hu :: tanulmányok

Artrózis kezelése orvosi epe segítségével, www.nelegybeteg.hu - Zsoldos Bence weblapja

Házasság és nemi betegségek - 2. Elsősorban is szóba jön, hogy tulajdonképpen mikor is történjék az orvosi vizsgálat, melynek alapján a kívánt bizonyítvány kiállittassék és a házasság engedélyezhető legyen, vagy megtagadható volna. A körülmények t. Igy pl. De érvénytelenné lehet azáltal is, hogy az illető a bizonyítvánnyal a  zsebében  fertőzi magát.

www.nelegybeteg.hu - Zsoldos Bence weblapja

Mi értelme  volna  az  oly bizonyítványnak, melyet hetekkel vagy pláne hónapokkal a házasság előtt" nyújt be az illető, ha a bizonyítvány kiállítása és házasság megkötése közötti időben alkalma van magát fertőzni, - ami mondhatom nem is oly ritka dolog. Közvetlenül a házasság előtt több más okból azonban a bizonyitvány-kiállitás már azért sem lehetséges, mert ily vizsgálathoz idő kell, sőt nem egyszer hosszabb idő hónapok is.

A másik kérdés, mely rögtön felvetődik, hogy tulajdonképpen ki állítsa ki a kívánt bizonyítványt.

Fejezet: Degeneratív ízületi- és gerincbetegségek, Lágyrész-reumatizmus Etiopatogenezis és osztályozás Az arthrosis pontos okát nem ismerjük, azonban bizonyos individuális - szisztémás és lokális, biomechanikai - rizikófaktorok biztosan szerepet játszanak a betegség kialakulásában, befolyásolják gyakoriságát és kórlefolyását 1. Kétségtelen tény, hogy a kor az arthrosis egyik legerősebb rizikófaktora, azonban a porc fiziológiás öregedése és patológiás degenerációja között jelentős különbségek adódhatnak.

Mint már említettem, rendkívül gondos és alapos, nagyobb szakképzettséget igénylő vizsgálatra van az orvosnak szüksége, hogy ily bizonyítványt kiállíthasson, hogy csak a valószínűség határain belül is magára vállalja azt a nagy felelősséget, mely ily bizonyítvány kiállí­tásával jár.

Emellett éppen a legfontosabb betegségnél, a szifilisznél, ily bizonyítvány kiállításánál, ha az illető bizonyitványtkérő nem volt a vizs­gálóorvos kezelése alatt, nem elégséges az objektív vizsgálat, hanem a beteg bemondására vagyunk utalva, ki elmondja betegsége lefolyását és kezelését, mely nélkül Ítéletünk megalkotása lehetetlen.

Míg a magánorvos ily esetben a felelősséget bizonyos fokban áthárítja a betegre, másrészről meg taná­csával sokat jóvá is tehet, addig a hatósági orvosnak imperative igennel vagy nemmel kell felelnie, mi bizony igen sok esetben lehetetlen, vagy legalább is nem célszerű. Felvetődik még artrózis kezelése orvosi epe segítségével a kérdés is, hogy ha a bizonyítvány kiadását hatósági orvos kezébe adjuk, fellebbezhetetlen-e álláspontja és ha igen, kikhez?

Felelősségre vonható-e a hatósági orvos, ha véleménye szerint a házasság megköthető volt és a fertőzés mégis meg­történt? Szerény nézetem szerint, ha ez utóbbi fennállna, ugy alig akadna hatósági orvos, ki házassági engedélyt adna ki.

55./2.: A gerinc degeneratív elváltozásai

A kötelező hatósági orvosi vizsgálat artrózis kezelése orvosi epe segítségével természetes és magától értődő lesz, hogy az orvosi vizsgálatnak mindkét házasulandó félre kell szólni, tehát ugy a nőt, mint a férfit meg kell vizsgálni. Elképzelik-e önök, hogy a mai társadalmi felfogás mellett ez lehetséges legyen és ily egész testre szóló vizsgálatot végre lehessen hajtani a nőn is? Lehet-e kivételt tenni?

Ugyebár nem, mert hisz akkor tulajdonképpen megbélyegző volna, kinek a vizsgálatot nem engedik el. Mit tesz a hatósági orvos, ha pld. Hogy oldjuk meg az orvosi titoktartást? Csak e pár ellenvetésből is kitűnik, hogy még abban az esetben is, ha e kérdés megfelelésére mindenütt a leg-szakképzettebb hatósági orvosaink is volnának, vagy ha magánorvosi bizonyítványnak is érvénye volna, számtalan oly akadály merül fel a terv végrehajtásában, hogy csakhamar csak egy darab papir volna a kívánt bizonyítvány.

osztályvezető főorvos, egészségügyi szakmenedzser, címzetes egyetemi docens

A másik mód volna, hogy a törvény kötelezze a házasulandókat, nyilat­kozzanak esetleges nemibetegségükről. A felek szóval vagy írásban hatósági személy előtt kijelentik, hogy legjobb tudásuk szerint ily betegségben nem szenvedtek, vagy ha igen, ugy orvosuk szerint gyógyultak.

Tulajdonképpen ideálisan felfogva ezt az eljárást teljesen elegendőnek és megnyugtatónak kell tartanunk. A kérdés csak az, hogy az életben ez hogy válnék be.

Porckopással járó fájdalmas tünetekkel küszködöm a térdízületben. Javasolja a gyógyvizes kezelést Bükfürdő termálvíz? Az Orvos válaszol - Dr. Farkas Judit ;20 februári Térdfájdalom 7 évvel ezelőtt elestem, jobb térdemet belül beütöttem.

Én azt hiszem, hogy sehogy, mert éppen azokkal szemben, kik akár lelkiismeretlenségből, akár tudatlanságból betegségüket nem gyógyíttatják, kik nem látják, vagy nem akarják látni azt a szerencsétlenséget, mit ezzel magukra zúdítanak, éppen azokkal szemben nem lesz semmi hatással.

Hisz a hamis bemondásnak oly tág tere nyilik és éppen azok, kik lelkiismeretlenek betegségük gyógyításában, a bemondás tekintetében is lelkiismeretlenek lesznek. De mint említem, nemcsak lelkiismeretlenségből, gonoszságból, hanem tudatlanságból is nem egy fél hamis adatokat fog bemondani.

 • Évszázados tanácsok - Blogok, 9. oldal
 • Egyedülálló zárójelentés értelmező kisokos - gyakori kulcsszakszavakkal
 • A boka bőrpírának duzzanata
 • A térdízületek kenőcsének eltartása
 • Ne féljünk az artrózistól | TermészetGyógyász Magazin
 • Untitled Document
 • Helminták és ízületi fájdalmak

De ne artrózis kezelése orvosi epe segítségével, hogy a férfiak között sokkal kevesebben vannak, artrózis kezelése orvosi epe segítségével tudat­lanok e téren. Azok a betegek, kik az életet komolyan veszik, kik kötelességtudók, lelkiismeretesek, kik tudják, hogy ezzel nemcsak önmaguknak, de család­juknak is tartoznak, azok kezeltetni fogják magukat, azok gyógyulatlanul nem fognak megházasodni, azok rendszerint kikérik orvosuk tanácsát, azokkal szemben nem is kell kényszert alkalmazni.

Azonban, kik könnyel­műek, tudatlanok vagy gonoszok, kikkel szemben tulajdonképpen szükség volna ily kényszerintézkedésre, azoknak ezer és ezer módjuk és útjuk van kijátszani még a legszigorúbb törvényt is és legfeljebb a házasságon kivüli nemi életet, a prostitúciót és a törvénytelen gyermekek számát növelnők ily intézkedéssel, ha a házasság megkötése elé akadályokat gördítünk.

A gono­szokat szigorú törvénnyel elriasztani nem tudjuk, a tudatlanokat meg nem törvénnyel, nem hatósági intézkedéssel kell kényszeríteni arra, hogy házas­ságuk előtt arról megbizonyosodjanak, hogy egészségesek, hanem felvilágositással kell arra törekedni, hogy annak szükséges voltáról meggyőződjenek, alkalomról gondoskodni, hogy annak eleget is tudjanak tenni. Én meg vagyok győződve, hogy ily irányú propagandával többet fogunk elérhetni, mint bármily szigorú törvénnyel.

Nem az a fontos, hogy a házasu­landóknak bizonyítványuk legyen, mert ezzel artrózis kezelése orvosi epe segítségével elenyésző kis töredékben tudjuk megakadályozni a nemibetegségeknek a családba való bevitelét, ha­nem hogy átmenjen a köztudatba az a felfogás, hogy az ellen a nagy szeren­csétlenség ellen csak egy védekezés van, e betegségek gyógyítása.

A tudo­mány hatalmas fegyvereket adott e betegségek ellen, önmaga és családja ellen bűnöz minden beteg, ha azokat nem használja. Így tehát a tapaszta­latra támaszkodva számbavesszük az illető betegségének lefolyását, kezel­tetését és a megejtett vérvizsgálatot és ezeknek gondos mérlegelése után mondhatjuk csak azt, hogy az illető a valószinüség határain belül gyógyult.

Épp igy vagyunk, ha arra kell felelnünk, hogy az illető fertőzőképes-e még. Az elmondottakból kitűnik, hogy a gyógyulás vagy fertőzőképesség meg­állapításánál legnagyobb súlyt arra kell artrózis kezelése orvosi epe segítségével, hogy folyt le az illető betegsége és milyen volt a kezeltetése, mikor kezdődött az el, mily szereket használt, mennyi ideig volt kezelve, milyen időközökben végzett kezelé­seket.

A csontok és izületek betegségei

Éppen ezért oly betegeknél, kiknél a kezelést magunk végeztük, kiknél tehát mind e kérdésekre pontos feleletet tudunk adni, feladatunk nagyban meg van könnyítve, mig idegen betegnél csak a beteg bemondására támasz­kodhatunk, ehhez pedig a beteg őszinte jóakarata is szükséges.

A nagy­közönségben, sőt nem egy orvosban is megvan az a tévhit, hogy mindezen kérdésekre a vérvizsgálat pontos választ ad, vagyis annak negatív volta a szifilisz artrózis kezelése orvosi epe segítségével jelentené.

Még ha a legnagyobb lelkiismeretességgel is végeztetik e vizsgálat, a W. Wassermann reakció negatív volta egymagában, ha arról van szó, hogy valakinél a szifiliszének a gyógyult voltát kell megállapítanunk, nem használható és egyedül erre támaszkodni nagy hiba. Tudjuk azt is, hogy kezeléssel hosszabb-rövidebb időre befolyásolhatjuk annyira a reak­ciót, hogy az negatívvá válik, anélkül azonban, hogy a beteg meg lenne gyógyulva. Bizony nem egyszer láttam már, artrózis kezelése orvosi epe segítségével oly férj, kinek zsebében volt az orvosi bizonyítvány, hogy a W.

Mondhatom, hogy amennyi áldást hozott a tudomány ezen vívmánya, annyi bajt is zúdított annak nem kellő értékelése. Eltekintve attól, hogy a betegek nagy része látván, hogy a vér vizsgálata negatív «tiszta»azt hivén, hogy most már gyógyult, nem kezelteti magát többé, még orvosoktól is nem egyszer félremagyaráztatik a reakció negatív eredménye.

Nem tudom eléggé hangoz­tatni, hogy mily nagy körültekintés, tapasztalat, óvatosság, szaktudás és minden számbajöhető körülmények alapos mérlegelése szükséges ahhoz, iiogy szifiliszes betegről azt mondhassuk, hogy gyógyult vagy legalább is, hogy nem fertőző és igy neki a házasságra az engedélyt megadhassuk. Ha látjuk, hogy a nemibetegségeknek a házasságba való bevitele mily szomorú és messzemenő következményekkel jár, ha számbavesszük, hogy az ily betegeknek csak bizonyos előfeltételek mellett szabad megengedni a házasságot, ugy önkéntelenül felvetődik az a kérdés, hogy nem kellene-e az államnak e téren beavatkoznia és ily betegeknek a házasságot súlyos büntetés terhe alatt eltiltani, vagy jobban mondva a nemibetegségeknek a házasságba való becipelését meggátolandó, a házasulandókat kötelező orvosi vizsgálatnak vetni alá és csak e vizsgálati lelet kedvező volta mellett a házasságot megengedni.

Kétségen kívül áll, hogy ily házasságot tiltó ren­delkezés ellen nem lehet ellenvetést tenni, mert hisz ez nem volna más, mint törvénybe iktatása annak az általános felfogásnak, hogy ily közveszélyes beteg embernek nem szabad megházasodnia.

artrózis kezelése orvosi epe segítségével mi a jobb kenőcs az osteochondrozistól

Sajnos, azonban még ha ezt artrózis kezelése orvosi epe segítségével intézkedést keresztül is tudnók vinni, csak részben volna eredménye, mert hisz ez csak a házasság előtt szerzett nemibetegségekre vonatkozhatik, már pedig szerény tapasztalatom szerint is, a házastársak közötti fertőzések legnagyobb része a házasság alatt szerzett betegséggel történik, igaz, hogy ily esetben az elválás lehetséges, de kérdem, hogy megoldás-e ez? Lássuk már most, mily intézkedésekkel látszik megvalósíthatónak az a cél, hogy a házasság előtt szerzett nemibetegségek ne cipeltessenek be a házasságba.

A legszimpatikusabb intézkedés az volna, hogy a házasu­landók kötelező orvosi vizsgálatnak vétessenek alá. Mindkét fél eszerint tehát a házasság előtt oly orvosi bizonyitványt volna köteles bemutatni, mellyel igazolja, hogy egészséges, illetőleg, hogy esetleg előrement nemibetegsége gyógyult, vagy legalább is a házasságban semmi néven nevezendő kárt nem okoz.

Az első pillanatban ez az intézkedés igen helyesnek látszik, de ha közelebbről vesszük vizsgálat alá, ha az életbe visszük ezt át, ugy alapos aggályaink lesznek ily bizonyítvány-kényszer ellen, bár hangsúlyozni kivánom, hogy elvben helyesnek tartanám e kényszert. Az államnak és a társadalomnak töre­kednie kell, hogy minden szifiliszes beteg gyógyíttassa magát, de töre­kednie kell arra is, hogy meg legyen a betegnek adva artrózis kezelése orvosi epe segítségével gyógyittatási lehető­ség és hogy jól gyógyittassék.

Minden olyan körülményt tehát, mely a beteg gyógyítását, annak gyógyítási lehetőségét előmozdítja, pártolni kell, fel kell karolni és üldözni a legnagyobb szigorral minden olyan körülményt, mely a beteg gyógyítását károsan befolyásolja. Csak egy példát akarok erre az életből kiragadni. Vegyünk egy nevelőnőt, cselédleányt vagy szakácsnőt, ki betegségét nem kezelteti, mert nem hinném, hogy bármely állásában elnéznék neki, hetenkint legalább egyszer, egész délelőtt való elmaradását, de nem is teszi ezt, mert jól tudja, hogy ezzel artrózis kezelése orvosi epe segítségével kitudódik és ő állását, kenyerét veszti.

Pedig artrózis kezelése orvosi epe segítségével egy esetben láttuk már, hogy ily úton a család kis gyermekei, ezektől az anya szifilisszel fertőztetnek. A szifi­liszes betegeknél, már betegségük eltitkolása végett is, gyakran látjuk, hogy ahelyett, hogy orvoshoz fordulna, «pattanása», «szőrvágása» vagy «feldörzsölésé»-re a patikához fordul tanácsért, gyógyszerért. Ily esetekben aztán - sajnos, számuk elég nagy - a beteg tudatlansága, a gyógyszert kiszol­gáló patika lelkiismeretlensége folytán önmagára és a közre a legnagyobb veszélyt hozza.

 • Gyomorégés - A protonpumpagátló-mánia vége Az artrózis arthrosis az ízületi felszínt borító porcréteg kopása.
 • Melyik gél az ízületi fájdalom esetén jobb
 • Tanácsot csak a képek megtekintése után tudok adni.
 • Arthritis artritisz :  ízületi gyulladás Ld.
 • A magyar táplálkozási szokások mellett az epekő kialakulása arra hajlamos egyéneknél elkerülhetetlen.
 • angyalszivalapitvany.hu :: tanulmányok

Magára, mert elmulasztja a szifilisz gyógyítására a legked­vezőbb időt, de esetleg azáltal, hogy az adott gyógyszert használva, tünete elmúlik, azt hívén, meggyógyult, nem tudván, hogy fertőző betegségét beviszi a családba, melynek szomorú következményeit az életben elégszer látjuk.

A szifilisz elleni védekezés másik módja az egyéni védekezés, vagyis azon követendő eljárások, melyeknek célja az egyes egyént megóvni attól, hogy fertőzze magát, számolva a fertőzés lehetőségével. Igaz ugyan, hogy az ifjúságot neveléssel és felvilágosítással bizonyos fokban a nemi önmegtartóztatásra rávehetjük, házasembereket a házas­ságon kívüli nemi érintkezéstől elriaszthatjuk, tehát távoltarthatjuk őket a fertőzés lehetőségétől, azonban - mint ezt már hangoztattam - ez uton haladva, nem várhatunk nagy eredményt küzdelmünkben.

Számolva tehát azzal, hogy bizony csak gyarló emberekkel van dolgunk, arra kell töreked­nünk, hogy oly eljárás birtokába jussunk, mellyel a szifiliszes fertőzési akkor is meg tudjuk akadályozni, ha annak lehetősége fennáll.

ZÁRÓJELENTÉS ÉRTELMEZŐ KISOKOS

Nap-nap után olvassuk, hogy ujabb és ujabb csalhatatlan szereket hoznak forga­lomba az egyes gyárak, melyekről azt állítják, hogy közösülés előtt vagy után használva, az esetleges fertőzést képesek megakadályozni és amely szereket természetesen a maguk érdekében erősen propagálják. Hosszú séta térd artrózissal sorba vesszük e szereket, melyeknek száma ma már pár százra is tehető, melye­ket mint szifilisz elleni védszereket ajánlanak, ugy azt fogjuk látni, hogy biztos ily védszerünk nincsen és ha artrózis kezelése orvosi epe segítségével szertől biztató eredményt is látunk, ez messze marad el attól, hogy e szerben bizva, azt feltétel nélkül ajánlhassuk.

Ha tehát valaki, mint orvoshoz, azzal a kérdéssel fordul, hogy neki valami ily szert ajánljunk, azt csak azzal a nyomatékos figyelmezte­téssel tehetjük, hogy az ajánlott szer a kellő használat mellett sem töké­letesen artrózis kezelése orvosi epe segítségével. Emellett nem szabad elfelejtenünk, hogy e szerek, amennyiben védenek, csak a nemi részeket védik, nem pedig a test más részét is, melyen pedig épugy létrejöhet a fertőzés. Sokan vannak, akik az ily szerek propagálását károsnak tartják, éppen megbizhatatlanságuk miatt, azt tartván, hogy ezzel a szifilisz terjedését közvetve előmozdítjuk, mert az emberek, bizva a szer védelmében, könnyelműbbek lesznek.

Én azt hiszem, ha; ily szerek ajánlásánál a tanácsot kérőt artrózis kezelése orvosi epe segítségével utasítással látjuk el, kellő­leg figyelmeztetjük, hogy e szerek nem nyújtanak biztos védelmet, ugy nem tesszük könnyelműbbekké az azt használókat és ha csak kis töre­dékét az esetleges fertőzéseknek ezzel meg tudjuk gátolni, pedig arról meg vagyok győződve, hogy sikerül, már akkor is jó szolgálatot teszünk.

Ter­mészetesen szabályozni kell, hogy ily szerek közül melyeket szabad forga­lomba hozni és fontosnak tartom, feltétlenül megkövetelendő, hogy min­den ilyen készítményhez pontos használati utasítás legyen mellékelve, melyben azonban az is, aláhúzva, fel legyen tüntetve, hogy a szer nem óvja meg feltétlenül biztosan a használót a fertőzéstől, tehát bármily kis elvál­tozást is venne észre nemzőrészein, dacára a szer használatának, azonnal forduljon orvoshoz.

Figyelmeztetnünk kell továbbá mindenkit, hogy akár­mily csekélységnek látszó elváltozást is vesz észre nemzőrészén, ugy feltét­lenül tartózkodjék idegen nővel való nemi érintkezéstől, mert akár hasz­nál óvszert, akár nem, veszedelembe rohan. Szükségesnek tartanám a prostituáltak szigorú ellenőrzését abban a tekintetben is, hogy a mosakodásához szükséges dolgok nála meg legyenek melegvíz, szappan, tiszta törül­közőmert minden védekezésnek alapja a tisztaság, mely nélkül az összes szerek használata teljesen illuzórikussá válik.

artrózis kezelése orvosi epe segítségével

A szifilisz elleni közdelemben az orvos kötelessége, a beteget jól kezelni, bajáról, annak fertőzőképességéről felvilágosítani, az a vállízületek nagyon fájnak a tár­sadalomé, hogy mindent megtegyen az irányban, hogy az ily beteg kezel­tesse magát, hogy alkalma és módja legyen azt megtehetni.

A tudomány éppen a legújabb időben e betegség felismerésében és gyógyításában igen nagy horderejű vívmányokat ért el, balgaság volna, ha leghatalmasabb fegyverünket a betegség leküzdésére nem használnók kellőleg fel. Bizonyára nem egy társadalmi akciónak, törvényhozói rendeletnek meg lesz a kellő üdvös hatása, de számolva az élettel, ugy hiszem, a szifi­lisz elleni küzdelmünk gerince a betegség gyógyítása kell, hogy legyen.

Ha átmegy a köztudatba az, hogy mindenki bünt követ el maga, hozzátartozói, utódai és a köz ellen ízületi fájdalom a lábán és duzzanat, ha betegségét nem gyógyíttatja kellőképpen, ha minden betegnek alkalma is lesz magát kezeltetni, akkor hiszem, hogy az orvostudomány meg fog tudni küzdeni a métellyel.

Erre pedig csak egy mód van: ha az ily nőszemélyeknél nem elégszünk meg azzal, hogy akkor gyógy­kezeljük, ha tünete van, hanem betegsége tünetmentes idejében is mint bejáró beteget tovább kellene kezelni, ugy mint azt minden szifiliszes bete­günkkel tesszük.

A kolozsvári klinikán éveken át kezeltük az ottlévő puellákat mint bejáró betegeket a nekik külön fenntartott időben és azt tapasztaltuk, hogy ez minden különösebb intézkedés nélkül keresztül volt vihető. A puella látván, hogy ez az artrózis kezelése orvosi epe segítségével az ő érdekét is szolgálja, leg­többször önként jár be kezelésre. Csak ha a rendőrorvosi ellenőrző vizsgá­latot kezeléssel kapcsoljuk össze, mi nem is nagy fáradsággal megvalósítható, sőt nézetem szerint meg kell tudni valósítani, csak ugy érhetjük el célunkat, hogy a prostituált ne legyen annyira terjesztője a szifilisznek, mint ma.

A bejegyzett prostituáltaknál sokkal veszedelmesebbek a be nem jegy­zettek, a titkos prostituáltak. Veszedelmesebbek már azért is, mert számuk sokkal nagyobb, mert még az a kis ellenőrzés artrózis kezelése orvosi epe segítségével elesik ezeknél, mely ama­zoknál megvan és mert legnagyobb részük a prostitúció pályájának kez­detén van.

A kolozsvári klinikána nemi részeken történt szifiliszes fertőzésből alig 3 százalék esik - a beteg bemondását véve alapul - a bordélyházban való fertőzésre, mig a többi ily titkos prostituáltnál szerezte betegségét.

A rendőrség ezek ellen razziák megtartásával igyekszik védekezni, mely razziák alkalmával véletlenül befogottakat orvosi vizsgálat alá veszi és ha esetleg betegek, ugy artrózis kezelése orvosi epe segítségével küldi. A kérdés csak az, hogy ily eljárással végzünk-e nagyobb szolgálatot? Én azt hiszem, hogy nem. Nem pedig, mert az éremnek van egy másik oldala is. Ily razziák alkalmából még a leg­nagyobb tapintattal eljáró rendőrség is számos tévfogást csinál és nem tudom, hogy ezzel nem-e árt többet, mint amennyit használ, mert olyano­kat is a prostitúció karjaiba hajszol, kiket még meg lehetett volna menteni.

De nem érünk ezzel az eljárással célt azért sem, mert a véletlenül betegnek találtat is csak ideig-óráig vonjuk ki, mig kórházban van, a forgalomból.

Dr. Székely György

Azt, hogy a titkos prostitúció ne legyen annyira veszélyes, ne terjessze annyira a szifiliszt, mint ahogyan azt ma teszi, csak egy módon érhetjük el, ha keresztül tudjuk vinni azt, hogy e betegek kezeltessék magukat. Ezt azonban rendőri intézkedéssel, legyen az bármily szigorú is, sohasem fogjuk elérni.

artrózis kezelése orvosi epe segítségével gyógyszer a láb ízületeihez

Ha azonban az ily titkos prostituálttal jószóval megértetjük, hogy mily nagy veszéllyel jár betegségének elhanyagolása, mily szomorú kilátásai vannak az ily betegnek az életben, ha az ily prostituáltnak megadatik a mód aztán, hogy ő ingyen kezeltethesse magát, ha a kórházat ezek nem fogják fogháznak tekinteni, mint ma a legtöbb helyen, ugy, kis töredék kivételével, önként fognak kezelésre eljárni.

A kolozsvári klinikán általában azt tapasztaltuk, hogy ily betegeink legnagyobb része betegségük tünet­mentes idejében is bejártak kezeltetésre, vagy ismételten önként, távoli vidékről is eljőve, fölvétették magukat kezelés céljából. Mindezt elértük jószóval, megértéssel és hiszem, hogy többet használtunk a célnak, mint bármely szigorú intézkedés.

Nagy tévedés lenne azonban a kérdést egyoldalúan felfogni és minden ódiumot a prostitúcióra hárítani.

Évszázados tanácsok

Mert ha a szifilisz terjedésének akarunk gátat vetni, ugy e betegségben szenvedő férfiakra is kell gondolnunk, kik épugy terjesztik a szifiliszt, mint a nők. Tudunk-e ezek ellen valamit tenni? Felvetődött az a gondolat, hogy az összes szifiliszben megbetegedette­ket vagy névvel, vagy névtelenül valami állami egészségügyi szervezetnek kellene bejelenteni, hogy ezáltal oly egyéneket, kik nem kezeltetik magu­kat, akár kényszerkezelésbe is lehessen venni.

Én azt hiszem, artrózis kezelése orvosi epe segítségével ily vagy hasonló intézkedéssel az artrózis kezelése orvosi epe segítségével céljának éppen az ellenkezőjét érnők el, a beteg félvén a bejelentéstől, nem fordulna orvoshoz, nyilvános ambu­lanciához vagy kórházhoz, hanem kuruzslóhoz. Emellett ily intézkedéssel tulajdonképpen csak azokat a betegeket sujtanók, kik állandó lakosok, akik­nek legnagyobb része saját érdekében úgyis kezelteti miagát, ellenben a veszedelmesebb elem, ki lakóhelyét munkaalkalommal gyakrabban változ­tatja, kivonná magát az intézkedés alól, mert ellenőrzésük teljesen lehe­tetlen.

Oly intézkedések, melyeknek céljai a fertőző egyén kikutatása, hogy aztán ártalmatlanná lehessen tenni, szintén csődöt mondtak, sőt legtöbb­ször túllőttek a célon. Eltekintve attól, hogy oly intézkedés folytán szám­talan rosszindulatú feljelentés volna, ártatlan emberek meghurcoltatása következnék, sokszor zsarolásra adna alkalmat, a legtöbb esetben a beteg­ség természeténél fogva, hisz négy hét is eltelik, mig a fertőzés első jelét észreveszi, a beteg vagy nem is tudja már, hogy betegségét kitől kapta, vagy egészen jóhiszemüleg ártatlant vádol ezzel meg.

Mindettől eltekintve, azt hiszem, ily bejelentések száma vajmi csekély lenne, már csak azért is, mert hiszen a feljelentő a feljelentéssel a hatóságnak bejelenti, hogy szifi­lisze van, mit pedig igen kevés ember fog köztudomásra hozni.

izzadás izületi fájdalom mi ez

Valamint a titkos prostituáltaknál azt látjuk, hogy csak egy ut van azoknak a lehetőségig való ártalmatlanná tevésére és ez a gyógyítás, ugy arra is, hogy a szifiliszes férfiak ne terjesszék betegségüket, csak egy mód van, ha intenzive kezeljük őket. Ezt pedig ugy érhetjük el, ha megadatik neki az alkalom erre és felvilágosittatván, belátja, hogy kezeltetése nemcsak a közre, de saját magára nézve is fontos.